Materijal bosanskohercegovačkih punktova za Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) / [autori Dalibor Brozović ... et al.]; urednik Senahid Halilović
Materijal bosanskohercegovačkih punktova za Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) / [autori Dalibor Brozović ... et al.]; urednik Senahid Halilović
6