Probrano po: hrv
Međunarodno pravo
Međunarodno pravo
1
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991.
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991.
2
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
3
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici
4
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
5
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
6
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
7
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
8
Konfederalizam
Konfederalizam
9
Sud Evropskih zajednica
Sud Evropskih zajednica
10
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
11
Teritorijalna suverenost države
Teritorijalna suverenost države
12
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
13
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
14
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
15
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
16
Međunarodno pravo
Međunarodno pravo
17
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
18
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom
19
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
20
O kopnenim granicama Republike Hrvatske
O kopnenim granicama Republike Hrvatske
21
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
22
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava
23
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava
24
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
25
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
26
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
27
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija]
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija]
28
Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982.
Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982.
29
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma
30
Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim razgraničenjima
Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim razgraničenjima
31
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima
32
Međunarodno pravo - odnos ili norma? : [diskusija]
Međunarodno pravo - odnos ili norma? : [diskusija]
33
Intervencija i međunarodno pravo
Intervencija i međunarodno pravo
34
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
35
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
36
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
37
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija]
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija]
38
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
39
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
40
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
41
Agresija i međunarodno pravo
Agresija i međunarodno pravo
42
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
43
Pregled razvitka znanosti medunarodnoga javnoga prava u Hrvata : [dio] I.
Pregled razvitka znanosti medunarodnoga javnoga prava u Hrvata : [dio] I.
44
Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska ''Bijela knjiga'' iz 2006. godine
Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska ''Bijela knjiga'' iz 2006. godine
45
Knj. 53(2018) / glavni i odgovorni urednik Dragutin Feletar
46
49